BRUKERVILKÅR NATREEN.NO

Velkommen til Natreen-nettsidene. Dette nettstedet er et tilbud fra JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE, Midtunhaugen 6, N-5224 Nesttun.

SØKNAD

Disse vilkårene («bruksvilkårene») gjelder for alle besøk på og enhver form for bruk av dette nettstedet, samt for all informasjon, alle anbefalinger og/eller alle tjenester som tilbys via dette nettstedet («informasjonen»). Ved å gå inn på nettsiden aksepterer du bruksvilkårene. Kaffehuset Friele AS kan når som helst endre disse bruksvilkårene. Ev. endrede bruksvilkår gjelder fra det øyeblikk de er lagt ut på denne nettsiden. 

INFORMASJON OG ERSTATNINGSANSVAR

All informasjon på dette nettstedet er kun for alminnelige informasjonsformål. Vi er ikke ansvarlige for skader som måtte oppstå som følge av eller i sammenheng med bruken av denne nettsiden, med mindre vi har forårsaket skaden ved å handle grovt uaktsomt eller forsettlig. Det samme gjelder i det tilfelle at nettsiden ikke kan brukes. Kaffehuset Friele AS er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av e-post, herunder skader forårsaket av feil eller forsinket overføring av e-post, blokkering eller manipulasjon av e-post fra tredjeparter eller dataprogrammer for elektronisk spredning av virus.

PERSONVERN

Personopplysninger gitt eller samlet på dette nettstedet skal bare brukes i samsvar med Kaffehuset Friele AS’ personvernbestemmelser. Bruksvilkårene er underlagt personvernbestemmelser som angitt på dette nettstedet.

LENKER

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsider eid av tredjeparter. Jacobs Douwe Egberts er ikke ansvarlig for bruk av disse nettsidene. Jacon Douwe Egberts' personvernbestemmelser gjelder ikke informasjonsinnsamling på tredjeparters nettsider

OPPHAVSRETT

Med mindre noe annet er angitt, er alle rettigheter på dette nettstedet og all informasjon, all opphavsrett og andre inkluderte immaterielle rettigheter Jacobs Douwe Egberts’ eiendom. Materialet kan kun brukes til ikke-kommersielle personlige formål. For enhver annen bruk av nettstedet, for eksempel lagring eller reproduksjon av (en del av) dette nettstedet på en tredjeparts nettside, kreves samtykke fra Jacobs Douwe Egberts

UOPPFORDREDE IDEER

Dersom du uoppfordret legger ut ideer og/eller materiale på dette nettstedet eller sender det per e-post til oss, eller formidler det på annen måte, skal Jacobs Douwe Egberts ha rett til kostnadsfri bruk av materialet, og vi er ikke forpliktet til å behandle materialet konfidensielt. Du er fullt og helt ansvarlig for at materialet ikke krenker tredjeparts rettigheter, og forplikter deg til å holde oss skadesløse fra alle eventuelle erstatningskrav samt erstatte ev. skade som måtte oppstå for oss på grunn av bruk av materialet.

GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse Bruksvilkårene er underlagt norsk lov. Alle tvister knyttet til disse vilkårene, herunder tvister om disse vilkårenes gyldighet, skal forelegges vedkommende dommer i Bergen, med mindre en obligatorisk lovbestemmelse krever noe annet.